"High-lights" Algemene Voorwaarden

 

  • Verhindering gelieve 24 uur alvorens de afspraak te verplaatsen/annuleren.
  • Bij het niet tijdige annulering zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelings kosten in rekening te brengen.
  • Beautysalon Woerden is niet aansprakelijk voor schade onstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  • Beautysalon Woerden geeft 7 dagen garantie op de behandeling en producten. deze garantie vervalt indien: 

     -U de nagels heeft laten onderhouden door een andere salon.

     -U zonder handschoenen met chemicaliën heeft gewerkt.

     -U de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

     -U ons onvolledige informatie heeft verstrekt over medicatie, lichamelijke                  aandoeningen of vrijetijf/werk.

  • Kom optijd! Na 10 minuten zal de afspraak geannuleerd moeten worden.
  • Houd u rekening met de openingstijden, plan indien vooruit.
  • Wij raden u aan geen kinderen mee te nemen naar de salon in verband met uw ontspanning en de veiligheid van het kind.
  • Beautysalon Woerden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u meedeelt tijdens de behandeling, What happend's in the saloon, Stay's in the saloon ;)

Volledige algemene voorwaarden

Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie
tussen Beautysalon Woerden en een klant waarop Beautysalon Woerden deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Inspanningen Beautysalon Woerden

Beautysalon Woerden zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de
op dat moment bekende stand van de wetenschap. Beautysalon Woerden zal
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de
wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Woerden melden. Indien de klant deze verplichting
niet of niet tijdig nakomt, zal Beautysalon Woerden 50% van de kosten voor behandeling aan
de klant in rekening brengen. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon komt, zal de afspraak geannuleerd worden en worden beschouwd als een "no-show" 

deze zal dan voor 100% in rekening gebracht worden. Mits en voldoende tijd is mag Beautysalon Woerden de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken tarief berekenen.
 
Betaling

Beautysalon Woerden vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beautysalon Woerden vermeldt
prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.

 

De klant

dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele
producten  te voldoen, mits anders is afgesproken tussen beide partijen.


Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Beautysalon Woerden vóór de eerste behandeling van alle gegevens,
waarvan Beautysalon Woerden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren
van behandelingen.
Beautysalon Woerden neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een (al dan
niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Beautysalon Woerden behandelt de
gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Beautysalon Woerden zal de gegevens van de klant niet verkopen
of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.


Geheimhouding
Beautysalon Woerden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
klant heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding
vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak,
Beautysalon Woerden verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Aansprakelijkheid

Beautysalon Woerden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Beautysalon Woerden is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden
of vrijetijdsbesteding.
Beautysalon Woerden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.


Garantie
Beautysalon Woerden geeft de klant 1 week garantie op de behandeling
en de producten. Deze garantie vervalt indien:
·De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon,
zonder vooroverleg met Beautysalon Woerden, die ervan uit gaat dat er gewerkt wordt met goedgekeurde producten en voldoende kennis van de nagelstylist.
·De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft
gewerkt.
·De klant de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft
afgebroken/beschadigd.
·De klant andere producten dan de door Beautysalon Woerden geadviseerde
heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
·De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op deze website, niet heeft opgevolgd.
·De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft
opgevolgd.
·De klant de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

.de klant niet volledig het gebruik van medicatie of andere relevante onderwerpen heeft vermeld.

 

Beschadiging & diefstal
Beautysalon Woerden heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien
de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij
de politie.


Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van Beautysalon Woerden. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Woerden
de klant alles doen om deze klacht te verhelpen.
Indien Beautysalon Woerden en klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het
geschil voorgelegd worden aan ‘Het Nagelgilde’ Nederlandse Vereniging van Nagelstylisten,
Postbus 386, 6710 BJ Ede.

Nail art
Indien u of Beautysalon Woerden een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp,
dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet
identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven
berust bij Beautysalon Woerden
Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet
vooraf toestemming gevraagd worden aan Beautysalon Woerden, deze kan hiervoor een
redelijke vergoeding eisen.


Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare
normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Beautysalon Woerden het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder
opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Woerden en de klant is Nederlands recht van
toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.